Feeds:
Posts
Comments

പുലരാന്‍ മടിക്കുന്നു സന്ധ്യപോലും, എന്‍റെ-
യൊരുപാടു നോവുകള്‍ കരഞ്ഞുതീര്‍ക്കാന്‍.
അവളോ, സ്വയം തീര്‍ത്ത മൌനത്തിനാല്‍, എന്നെ-
യൊരുപാടു ദൂരേക്കകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നു.
അരികെ, ഏകാകിയായ്‌ ഞാനുരുകുന്നു,
മൂകമെന്‍, കണ്ണീര്‍ കണങ്ങളെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തി.

ഒറ്റക്കിരിക്കുവാനായല്ല ഞാനെന്‍റെ
ദുഖങ്ങള്‍പോലും പകുത്തുനല്കീ…
ഒപ്പം നടക്കുമീ കാലൊച്ച കേള്‍ക്കുവാ-
നല്ലെങ്കിലെന്തിനീ കാതെനിക്ക്‌…
എന്‍റെയൊപ്പം നടക്കുവാനില്ലെങ്കില്‍, നീയെനി –
ക്കില്ലെന്റെ ജീവനും ജീവിതവും.

Advertisements

ഇനിയും എനിക്കെന്റെയാത്മ താപങ്ങള്‍ തന്‍
ചിതയിലേക്കൊരു കനല്‍കൂടി നല്‍കാന്‍, കാല –
മിനിയും നിനക്കെന്നു വെച്ചു നീട്ടുന്നതോ,
സ്നേഹമാനെന്നതും വൈപരിത്യം!

ഇനിയെന്റെയുള്ളില്‍ ഞാന്‍ സ്വയമേറ്റു വാങ്ങുവതു-
മൊരു മഞ്ഞു തുള്ളിതന്‍ ശാപനെന്നോ..
ചപലതകളില്ല, കൊടും കാറ്റുമില്ലൊടുവില്‍
പിരിയേണമെന്നതോ വ്യക്ത സത്യം!

നിമിഷങ്ങള്‍ നിറവാര്‍ന്ന സാന്ത്വനങ്ങള്‍, നിന്‍റെ
കനിവൊലും സ്വരജതിയിലാഴ്ന്നിരുന്നാല്‍
അറിയില്ലെനിക്കെന്റെയാത്മാവിനെ,
അതിനുള്ളിലെരിയുന്ന തീജ്വാലയെ

ആകിലറിയാം, എനിക്കെന്നിലെരിയും ചിതയിലേക്കൊരു
മഞ്ഞു തുള്ളിയായ് പെയ്ത സത്തേ, നിന്നെയറിയാം
എനിക്കെന്നിലണയാന്‍ കൊതിക്കുന്ന മണ്‍ചെരാതായ്
ശോകമലിയും വിരഹാര്‍ദ്ര സംഗീതമായ്!

മൂഢ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍തന്‍ വിലാപമെന്നോ, എന്‍റെ –
മൂകമാമീ, ദീന സംവേദനങ്ങളും.
അറിയാമെനിക്കിന്നു നല്‍കാവതല്ല നിന്‍
പ്രണയമൊരു തീജ്വാലയാനെങ്കിലും
എന്‍റെ ഹൃദയം തപിക്കുന്നതേറ്റു വാങ്ങാന്‍
തീയിലണയാന്‍ കൊതിക്കുന്നൊരീയല്‍ പോലെ!

ഇനിയില്ല ചൊല്ലുവാനിന്നെനിക്കേതുമേ
ഭൂത കാലതിന്റെ സൂര്യപ്രതാപവും

നിന്റെ സ്നേഹതിന്റെ മഞ്ഞുനീര്‍ത്തുള്ളിയെ
തെല്ലു മോഹിച്ചിടാനില്ല, പുണ്യങ്ങളും

കനവില്ല, നിനവിലൊരു മിധ്യാ പ്രതീക്ഷയും
സ്വയമൊന്നെരിഞ്ഞിടാന്‍ ശാപവാക്യങ്ങളും

എന്റെയീ നെഞ്ചിലെ ചെന്തീകൊളുത്തി നിന്‍
അന്ധകാരതിന്റെ മാറാല നീക്കുക

എന്നെക്കിനാക്കണ്ട പാപങ്ങളൊക്കെയും
എന്നിലേക്കേക, നീ മാപ്പുനല്‍കീടുക.

പോകുക, ഒടുവിലീ ശാപജന്മതിനായ്
ഉഴറാതെ, ഇടറാതെ യാത്ര ചൊല്ലീടുക

Is this really goodbye?
i thought it would be true.
so i don’t know what to do.

i don’t want to say goodbye,
but i have no clue.
do you want me to always stay with you.

we’ve gone through
more than anyone knows.
the day you said you didn’t want to talk to me,
and then turned that around.

you sat right down,
and talked to me,
like nothing was wrong at all.

but now,
yes but now,
all that has changed.

you said you were sorry,
for being such a jerk,
and that you didn’t mean to hurt me.

but now i think you’ve forgot,
but i have tried again and again,
to remind you,
but its not working.

i don’t know what i did to you,
so I’m here to say I’m sorry,
i really want to be your friend.

At times when things
go wrong, there isn’t
much that anyone can say
except these few words-
I’m truly sorry

I’ve known I was wrong but
couldn’t admit it to you.
And now before any more
time slips by, I’d like to say-
I’m truly sorry

You probably guessed
that this is an apology,
I certainly owe you one
It’s best if I’m totally honest
and admit, I was wrong and-
I’m truly sorry

But I owe you more than that,
I want you to know
that I care about you.
Hurt feelings may make
that hard to believe
right now, but it’s true.

That’s why I want to
promise that I’ll try not
to repeat the same mistake
again and believe me-
I’m truly sorry.

If I could catch a million stars,
I know just what I’d do,
I’d arrange them on a paper,
And sing them back to you.

If I could give you gifts of gold,
I’d have each one inscribed,
With a special memory,
That I hold, dear, inside.

I’d give you everything you’d want,
Or you could ever need,
But that would never measure,
All you’ve given me.

With honesty and compassion,
You lend a tender ear.
And when I look into your eyes,
My troubles disappear.

But, I am not a rich man,
Nor lucky enough to catch a star,
I can only give you one thing…
All that’s in my heart.

This is something you’ll never be without,
Whether you are near or far,
For it is a simple but precious gift…
My love is where you are.